دل بسته ی یاران خراسانی خویشم …

مقام معظم رهبری

غزلی از مقام معظم رهبری تقدیم حضورتان می کنم…

سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم   چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم

در بزم وصـال تـو نـگـویـم ز کــم و بـیـش    چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم

لـب بـاز نـکردم بـه خروشـی و فـغـانی    مـن مـحــرم راز دل طـوفـانی خـویـشـم

یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی  عمریست پشیمان ز پشیمانی خویشم

از شـوق شکر خـنـده لـبـش جان نسپردم   شـرمنده جانان ز گرانجانی خویـشم

بشکسته تر از خویش ندیدم به همه عمر  افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم

هر چـنـد امـیـن، بــسـته دنـیـا نــیـم امــا     دل بـسـتـه به یـاران خراسانی خویشم

سلامتی عشق عالم ، آقا سید علی صلوات…

/ 0 نظر / 8 بازدید